NORMES D'ÚS

1. Normes d'Ús i la seva acceptació

Les presents Condicions (d'ara endavant, les "Normes d'Ús") regulen l'ús de l'apliació-Web (d'ara endavant, el Site) responsabilitat d'ANDJOBNOW

La utilització del Site atribueix la condició d'usuari i expressa la conformitat plena i sense reserves de l'usuari a totes i cadascuna de les condicions generals i/o particulars, pel que fa a la versió publicada al moment de l'accés de l'Usuari. Per això, es recomana encaridament a l'Usuari que llegeixi detingudament el contingut del present avís legal, en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Site.

A través del Site, ANDJOBNOW facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts posats a disposició per ANDJOBNOW o per tercers usuaris del Site i/o tercers proveïdors de serveis i continguts (d'ara endavant, els "Serveis").

ANDJOBNOW es reserva el dret a modificar unilateralment, a qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del Site, així com també es reserva el dret a modificar o eliminar, a qualsevol moment i sense previ avís, els Serveis i les condicions requerides per accedir i/o utilitzar el Site i els Serveis.

Si ets menor d'edat no pots registrar-te. És molt important que sàpigues que l'accés al servei està PROHIBIT als menors de 18 anys. El registre en ANDJOBNOW no està permès als menors d'edat. S'estableix un mecanisme com a mecanisme de control l'acceptació expressa de la seva majoria d'edat.

2. Com accedir i fer ús del Site

2.1. Caràcter gratuït de l'accés i utilització del Site

La prestació del servei del Site per part del ANDJOBNOW té caràcter gratuït per als usuaris, no obstant això, en ocasions requerirà el Registre en el Site.

2.1.1 Cobrament per les empreses.

El pagament pot efectuar-se amb targeta de crèdit o transferència.

2.2. Obligació de fer un ús correcte del Site i dels Serveis

L'usuari i l'empresa es comprometen a utilitzar el Site i els Serveis de conformitat amb la Llei, amb el que es disposa en aquestes Condicions Generals ,els bons costums, l'ordre públic, i els usos generalment acceptats, i s'obliga a abstenir-se d'utilitzar el Site i els Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a l'establert en les presents Condicions Generals, lesius dels drets i interessos i la imatge de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Site i els Serveis o impedir la normal utilització o gaudi del Site i dels Serveis per part dels Usuaris i les Empreses

2.2.1.Condicions del Servei Publicació d'ofertes d'ocupació

Una oferta d'ocupació es caracteritza per oferir als candidats una ocupació amb un lloc vacant definit i inequívoc, classificada en una categoria específica. Per això, al moment d'inserir una oferta d'ocupació és important definir amb cura el lloc vacant i categoria, perquè són els que definiran l'oferta al llarg de la seva vigència en ANDJOBNOW i no seran modificables posteriorment.

Les ofertes estaran publicades a la web durant 60 dies. En aquest temps, es podrà desactivar i activar de nou l'oferta a qualsevol moment, tantes vegades com sigui necessari. En l'edició d'ofertes serà possible canviar qualsevol altre camp descriptiu a excepció dels esmentats.

Les ofertes estàndard poden ser adquirides en forma de packs adaptant-se a la necessitat en volum de contractació de personal i suposen un estalvi per a l'empresa. Si vols obtenir informació addicional sobre com usar ANDJOBNOW, contactar per correu electrònic

Les regles d'ús que aquí et presentem fan referència a les ofertes que es publiquen al portal i a l'ús que fas del servei com a empresa. Així, abans de registrar-te a la pàgina serà necessari que acceptis aquestes regles d'ús.

2.2.2 Veracitat de la informació

Un dels requisits fonamentals a l'hora de publicar una oferta és la veracitat. Totes les dades que incloguis han de ser reals i ajustar-se a la legalitat vigent. Per ANDJOBNOW resulta complicat controlar totes i cadascuna de les ofertes que es publiquen, però de totes maneres, les revisem periòdicament per assegurar-nos que aquestes regles d'ús s'estan complint amb garanties i els candidats poden denunciar les ofertes que no s'ajusten a la realitat. Pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic

2.2.3 Legalitat de les ofertes de treball

Una altra qüestió important: les ofertes de treball publicades en ANDJOBNOW han de ser totalment legals. No acceptem cap oferta que discrimini a les persones per raó de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social. Tampoc seran admeses aquelles ofertes que sol·licitin al candidat realitzar algun tipus de pagament (tret que l'empresa compti amb una autorització expressa i per escrit de ANDJOBNOW) que estiguin promocionades per empreses piramidals, que siguin negocis o que estiguin relacionades amb la indústria de l'entreteniment per a adults o l'oci nocturn. Finalment, quedaran descartades les ofertes que sol·licitin la inscripció de menors.

2.2.4 Qualitat del servei

Les ofertes publicades han de respectar la qualitat del servei ofert per ANDJOBNOW. Per aquest motiu, cal que les ofertes no continguin dades de contacte (telèfon, fax, adreça i correu electrònic) en la descripció o en el missatge de resposta als candidats. Tampoc poden publicar-se per duplicat (el mateix lloc de treball a la mateixa ciutat, encara que tinguin una data diferent) i han d'estar directament vinculades a vacants ofertes per les empreses. Recorda, d'altra banda, que no és possible incloure enllaços que dirigeixin els candidats a la secció d'ocupació de la web de la teva empresa. Cada vacant d'ocupació, a més, haurà de tenir una oferta de treball. Si tinguessis més d'una vacant per a un mateix lloc, hauràs de fer servir el servei de multi ofertes que trobaràs a l'hora de registrar l'oferta.

La informació continguda en les ofertes ha de ser clara i concisa. Per a això, utilitza un llenguatge professional. T'ajudarà a oferir un bon reflex de l'empresa que representes.

2.2.5 Modalitats de contacte

En les ofertes de treball publicades en ANDJOBNOW no podràs sol·licitar al candidat que contacti de nou amb la teva empresa per aconseguir més informació. No podràs incloure números de telèfon de tarificació addicional (ens referim als nombres 800 i 300) ni altres modalitats de contacte que li costin diners al candidat. Tampoc està permès difondre e-mails comercials no autoritzats a través de la plataforma de ANDJOBNOW. Els comptes dels usuaris que realitzin aquest tipus de comunicacions podran ser suspeses.

2.2.5 Responsabilitat de les empreses

Els responsables últims sobre les vacants publicades en ANDJOBNOW són les empreses. Solament podran ser utilitzades internament per reclutar candidats i lògicament, no podran vendre's a terceres persones. Seran aquestes les que es responsabilitzin dels perjudicis i conseqüències derivades. ANDJOBNOW quedarà eximida de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

Has de saber que les empreses que publiquin ofertes de treball que violin qualsevol d'aquestes condicions seran retirades de la pàgina web.

2.2.6 Gestió de les categories

ANDJOBNOW, d'acord amb la seva política de gestió interna de producte, es reserva la possibilitat d'organitzar i/o categoritzar les ofertes inserides pel Client

2.2.7 Gestió de tramitar la documentació als usuaris no residents al Principat d'Andorra

ANDJOBNOW, tramitarà la documentació dels no residents amb el consentiment de l'empresa que hagi contractat el servei. Informarà via xat les fases de sol·licitud de treball, residencia i la targeta de la seguretat social. ANDJOBNOW tramitarà externament de la web-app a la seva oficina i mantindra informat tant a l'usuari com a l'empresa del procediment.

ANDJOBNOW no es fa càrrec de l'import de la taxa que s'ha de pagar segons la llei, de la sol·licitud d'obertura d'oferta al servei d'ocupació, ni de la sol·licitud de tramitació al servei d'immigració, com tampoc es fa càrrec de l'import a paga de la revisió medica. En el cas que l'empresa vulgui que ANDJOBNOW re facturi els imports, ho haurà de marcar en la casella que se l'hi mostrarà en efectuar la gestió.

3. Ús correcte dels Contingut per l'Usuari

L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir o tractar d'obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessibles a través del Site o dels Serveis (d'ara endavant, els "Continguts") emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web en què es trobin els Continguts o, en general, dels quals s'emprin habitualment en Internet amb aquest propòsit sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Site, dels Serveis i/o dels Continguts.

L'Usuari s'obliga a usar els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

(a) Utilitzar els Continguts de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, els bons costums i els usos generalment acceptats o a l'ordre públic;

(b) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

(c) Suprimir, eludir o manipular els drets de propietat intel·lectual o industrial del ANDJOBNOW així com de qualsevol titular de marca, així com la resta de dades identificatives o drets d'ANDJOBNOW o de qualsevol dels seus titulars que figurin als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin contenir els Continguts;

(d) Emprar els Continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Site o dels Serveis per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació;

(i) i especialment, a realitzar qualsevol acte contrari a les normes que regula la protecció de dades de caràcter personal, el mercat i els consumidors, i de la Propietat Intel·lectual.

L'incompliment per l'Usuari de qualsevol d'aquestes obligacions portarà aparellada la/s acció/és legals oportunes.

3.1. Ús de la contrasenya: deure custodia.

En cas de procedir a registrar-se, i a les àrees en què el Site requereixi la identificació a través de nom d'usuari i contrasenya, l'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la/s contrasenya/s i nomeni/s d'usuari/s assignat/s, si escau, per accedir al Site i/o als Serveis.

L'Usuari respondrà de les despeses i dels danys i perjudicis ocasionats per la utilització dels Serveis per qualsevol tercer que empri a aquest efecte la seva/s contrasenya/s i nomeni/s d'usuari/s a causa d'una utilització no diligent o a la pèrdua dels mateixos per l'Usuari.

3.2. Obligació d'observar les instruccions

L'Usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció impartida per ANDJOBNOW o per personal autoritzat per ANDJOBNOW relativa a l'ús del Site i dels Serveis.

A aquests efectes, ANDJOBNOW o el personal autoritzat per ANDJOBNOW es dirigirà als Usuaris a través de noms específics identificats necessàriament amb ANDJOBNOW.

4. Xat

L'Usuari s'obliga a fer un ús d'aquells Serveis que, per la seva naturalesa, permeten als Usuaris introduir Continguts en El Site i fer-los accessibles a altres Usuaris, com per exemple, i entre uns altres, correu electrònic, compartir interessos i productes, pàgines personals etc. Que sigui conforme a la llei, a les presents Condicions Generals, a la moral i bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic.

Expressament es prohibeixen continguts il·lícits, malsonants, feridors, xenòfobs, pornogràfics, discriminatoris, que fomentin qualsevol tipus de violència o discriminació per raó d'ideologia, raça, religió o gènere.

L'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers a través del xat que:

(a) de qualsevol forma contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de l'ordenament jurídic;

(b) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigratorias, difamatòries, infamantes, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic;

(c) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) incorporin, posin a disposició o permetin accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, pornogràfics, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic;

(i) indueixin o puguin induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;

(f) indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psique

(g) siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;

(h) es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar o que s'efectuï;

(i) violin els secrets empresarials de tercers;

(j) siguin contraris al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(k) infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions; (l) constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial;

(l) incorporin virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (maquinari i programari) de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

Això no obstant això, ANDJOBNOW es reserva el dret a revisar, a qualsevol moment i sense previ avís, per iniciativa pròpia o a petició de tercer, Continguts transmesos, difosos o llocs a la disposició de tercers pels Usuaris a través dels Fòrums Oberts i a impedir la seva transmissió, difusió o posada a la disposició de tercers en el cas que, al seu judici, resultin contraris al que es disposa en aquestes Condicions Generals. L'usuari consent expressament a permetre aquest control per part del ANDJOBNOW.

6.- Enllaços i Hiperenlaces

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenlace entre la seva pàgina web i qualsevol de les pàgines web del Site o dels Serveis (d'ara endavant, el "Hiperenlace") hauran de complir les condicions següents:

1. el Hiperenlace únicament permetrà l'accés a les pàgines web del Site i als Serveis, però no podrà reproduir-los de cap manera;

2. no s'establiran deep-links o hiperenlaces amb les pàgines web del Site o els Serveis;

3. no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines web del Site i els Serveis i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que ANDJOBNOW ha autoritzat el Hiperenlace o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s'estableix el Hiperenlace;

4. excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix enllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi el mateix no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al ANDJOBNOW;

5. la pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts que violin qualssevol drets de tercers o normativa en vigor

6. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre ANDJOBNOW i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del ANDJOBNOW dels seus continguts o serveis allí oferts llocs a la disposició del públic.

7. Responsabilitat per danys i perjudicis

L'Usuari respondrà de tots i cadascun dels danys (presents, probables i presumibles) i perjudicis de tota naturalesa que ANDJOBNOW pugui sofrir com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per les Condicions Generals, i disposat en els articles aquí recollits.

ANDJOBNOW es reserva el dret d'incoar les accions legals que en dret li poguessin assistir.

Sense perjudici de l'establert en el paràgraf anterior, en el cas que ANDJOBNOW hagués de satisfer una multa administrativa o una indemnització de qualsevol altre tipus a resultes d'una resolució administrativa o d'una sentència de condemna o acord de transacció per l'incompliment de qualsevol dels compromisos que l'Usuari assumeix en les Condicions Generals, l'Usuari reintegrarà ANDJOBNOW la quantitat abonada per tal motiu en el termini de trenta (30) dies, explicats des de la data de l'oportuna notificació escrita rebuda d'ANDJOBNOW.

Què fem amb les teves dades?

Tota la informació sobre el tractament de dades de caràcter personal està recollida i detallada en la Política de Privadesa.

Sense perjudici d'això s'informa de:

(1) Per accedir a i/o utilitzar alguns dels Serveis és necessari que els Usuaris proporcionin prèviament al ANDJOBNOW certs dades de caràcter personal (d'ara endavant, les "Dades Personals"), que ANDJOBNOW tractarà automatitzadament i incorporarà a un fitxer automatitzat, inscrit en el RGPD, amb les finalitats que en cada cas corresponguin, encara que fonamentalment les dades que l'usuari faciliti al ANDJOBNOW tenen com a finalitat prestar els servei del Site.

(2) Totes aquestes circumstàncies seran prèvia i degudament advertides pel ANDJOBNOW als Usuaris, en els casos i en la forma en què això resulta legalment exigible

(3) Si l'Usuari facilita dades de caràcter personal de terceres persones, informarà a dites terceres del contingut de les dades facilitades, de l'existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, de la possibilitat d'exercitar els drets, identificarà al ANDJOBNOW i haurà d'obtenir el consentiment de dita tercera per comunicar les dades d'aquest al ANDJOBNOW.

(4) ANDJOBNOW garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, ANDJOBNOW garanteix la confidencialitat de les Dades Personals. Això no obstant això, ANDJOBNOW revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en la seva poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Els Usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició o revocar el seu consentiment a qualsevol moment, contactant amb ANDJOBNOW seguint el procediment per a l'exercici de drets descrit a aquest efecte en la Política de Privadesa.

5. Quines garanties i responsabilitat?

5.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Site i dels Serveis

(a) Disponibilitat i continuïtat: ANDJOBNOW no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Site i dels Serveis. Així mateix, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Site i dels serveis.

(b) Utilitat: ANDJOBNOW no garanteix que el Site i els Serveis siguin útils per a la realització de cap activitat en particular.

(c) Fiabilitat: ANDJOBNOW no garanteix la fiabilitat del Site ni dels Serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament accedir a les diferents pàgines web que forma el Site o als diferents Serveis, ni que a través d'aquests es puguin transmetre, difondre, emmagatzemar o posar a la disposició de tercers els Continguts, o rebre, obtenir o accedir als Continguts.

(d) Qualitat: ANDJOBNOW no controla amb caràcter previ i no garanteix l'absència de virus en els Continguts, ni l'absència d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

(f) Exclusió de responsabilitat: ANDJOBNOW exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure's a (a) l'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts; (b) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts; (c) la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts; (d) la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts; (i) la inadequació per a qualsevol classe de propòsit d'i la defraudació de les expectatives generades pels continguts; (f) l'incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través d'o amb motiu de l'accés als continguts; (g) els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d'una altra forma transmesos o llocs a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s'hagi accedit a través del Site o dels serveis.

5.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis prestats per tercers a través del Site

ANDJOBNOW exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's als serveis prestats per tercers a través del site, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure's a (a) l'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del site; (b) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del site; (c) la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del site; (d) la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, recibi

5.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis prestats per tercers a través del Site

ANDJOBNOW exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's als serveis prestats per tercers a través del site, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure's a (a) l'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del site; (b) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del site; (c) la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del site; (d) la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través del site; (i) la inadequació per a qualsevol classe de propòsit d'i la defraudació de les expectatives generades pels serveis prestats per tercers a través del site; (f) l'incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers en relació amb o amb motiu de la prestació de serveis a través del site; (g) els vicis i defectes de tota classe dels serveis prestats per tercers a través del site.

5.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis i continguts allotjats fora del Site

El Site posa a la disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç (tals com, entre uns altres, links, bàners, botons), directoris i eines de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents a tercers (d'ara endavant, "Llocs Enllaçats"). La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i eines de cerca en el Site té per únic objecte facilitar als Usuaris la cerca d'i accés a la informació disponible en Internet, i no pressuposa que existeixi cap classe de vincle o associació entre ANDJOBNOW i els operadors dels Llocs Enllaçats.

ANDJOBNOW no controla prèviament, aprova ni fa propis els serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els Llocs Enllaçats. L'Usuari, per tant, ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els Llocs Enllaçats.

ANDJOBNOW exclou plenament la seva responsabilitat per qualsevol dany o perjudici de qualsevol classe que derivi o pugui derivar del (a) funcionament, disponibilitat, accessibilitat dels serveis enllaçats; (b) del manteniment d'informació, o qualsevol material existent en els llocs, (c) la prestació o transmissió dels serveis enllaçats en els mateixos termes i amb el mateix abast recollit en les condicions 5.2 i 5.3

5.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Site, dels Serveis i dels Continguts pels Usuaris

ANDJOBNOW no controla l'accés ni la utilització que els Usuaris fan del Site, dels Serveis i dels Continguts. En particular, ANDJOBNOW no garanteix que els Usuaris utilitzin el Site, els Serveis i els Continguts de conformitat amb la llei, aquestes Condicions Generals i, si escau, les Condicions Particulars que resultin d'aplicació, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, ni que ho facin de forma diligent i prudent.

5.5. Identitat i informació relativa als Usuaris proporcionada pels propis Usuaris

ANDJOBNOW no controla ni ofereix cap classe de garantia sobre la identitat dels Usuaris, ni sobre la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos i proporcionen a o fan accessibles per a altres Usuaris.

ANDJOBNOW exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la incorrecta identitat dels usuaris i a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen sobre si mateixos i proporcionen a o fan accessibles per a altres usuaris, i en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari a qualsevol classe de comunicació o transacció realitzada a través del site.

5. Denegació i retirada de l'accés al Site i/o als serveis

ANDJOBNOW es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al Site i/o als Serveis, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, per iniciativa pròpia o a instàncies d'un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les Condicions Particulars que resultin d'aplicació.

6. Propietat intel·lectual i industrial

ANDJOBNOW autoritza a l'Usuari la utilització dels drets de propietat intel·lectual i industrial i dels secrets empresarials relatius al Programari instal·lat en el seu equip informàtic únicament per utilitzar El Site i els Serveis de conformitat amb l'establert en aquestes Condicions Generals. ANDJOBNOW no concedeix cap altra llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual, secrets empresarials o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Site, els Serveis o els Continguts.

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que qualsevol dels Continguts han estat introduït en el Site amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d'enviar una notificació ANDJOBNOW en la qual es continguin els següents extrems: (a) dades personals: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic del reclamant; (b) signatura autèntica o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte del titular dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits; (c) indicació precisa i completa dels Continguts protegits mitjançant els drets de propietat intel·lectual suposadament infringits, així com de la seva localització en el Site; (d) declaració expressa i clara que la introducció dels Continguts indicats s'ha realitzat sense el consentiment del titular dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits; (i) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i que la introducció dels continguts constitueix una violació dels seus drets de propietat intel·lectual.

7.- Llei aplicable i resolució de conflictes

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei andorrana.

ANDJOBNOW i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals del domicili social d'ANDJOBNOW per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels serveis objecto d'aquestes Condicions Generals. En el cas que l'Usuari tingui el seu domicili fora d'Andorra, igualment ANDJOBNOW i l'Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del principat d'Andorra.

Descarrega la nostra aplicació mòbil

Disponible a Apple StoreDisponible a Google Play